Post de secretar (S) FAP, pe perioadă nedeterminată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de secretar (S) FAP,  pe perioadă nedeterminată.

SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS

Rezultatele obţinute în urma selectării dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de SECRETAR(S) pe perioadă nedeterminată în cadrul Facultății de Administrație Publică:

ACHIM ANDREEA ALEXANDRA- Admis


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

FIŞA POSTULUI
Compartimentul:     secretariat
Denumirea postului:    secretar facultate
Nivelul postului:    execuţie
Standardul de performanţă asociat postului:
•    Cantitate: nr. studenţi 300 IF+ promoțiile vechi ale IF
•    Calitate: deosebită
•    Timp: 8 ore zilnic (40 ore/săptămână)
Mod de realizare:    îndeplinirea riguroasă a sarcinilor stabilite de conducere şi normativele în vigoare
DESCRIEREA POSTULUI:
Pregătire de bază:            studii superioare
Pregătire de specialitate        -
Perfecţionare (secretariat/şcolaritate)    -
Experienţă în domeniu:        -
DIFICULTĂŢI SPECIFICE POSTULUI:
•    Numărul mare de studenţi (dacă este cazul)
•    Specializări diversificate (dacă este cazul)
•    Alte sarcini stabilite de conducerea Facultăţii privind desfăşurarea activităţii didactice
•    Activităţi complementare pentru admitere şi susţinere examene de finalizare studii
ATRIBUŢII ŞI SARCINI:
a)    Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei şi normativelor referitoare la învăţământul superior;
b)    Aplicarea şi respectarea regulamentelor elaborate de SNSPA privind activitatea din secretariat;
c)    Aplicarea şi respectarea regulamentelor elaborate de SNSPA privind activitatea profesională a studenţilor;
d)    Elaborarea listelor cu studenţii care îndeplinesc criteriile de acordare burselor  aprobate de Senatul SNSPA;
e)    Evidenţa şi asigurarea corectitudinii documentelor şcolare: registre matricole, cataloage, centralizatoare, situaţii/foi matricole/suplimente la diplome, în conformitate cu planul de învăţământ şi a legislaţiei în vigoare;
f)    Respectarea normelor privind gestionarea și arhivarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu normele în vigoare;
g)    Evidenţa achitării taxelor (admitere, înmatriculare în anul I de studii, şcolarizare, reexaminări (al III-lea examen);
h)    Participarea la organizarea examenelor din sesiunile prevăzute în structura anului universitar, precum şi a restanţelor cu respectarea legalităţii;
i)    Participarea la organizarea examenelor de finalizare studii și de  admitere și întocmește adeverințele de finalizare a studiilor;
j)    Elaborarea materialelor cerute de conducerea facultăţii în vederea asigurării circulaţiei informaţionale în cadrul facultăţii şi cu structurile superioare de conducere ale universităţii;
k)    Primeşte, înregistrază şi repartizează corespondenţa facultăţii, urmărind respectarea eventualelor termene de răspuns, precum şi cererile şi petiţiile studenţilor;
l)    Distribuie studenților carnete de note, legitimații de călătorie, cupoane CFR, le vizează anual ;
m)    Asigură redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat la sfarșitul fiecărui        an universitar;
n)    Asigură programul de lucru cu studenții
o)    Asigură legătura dintre cadrele didactice și studenți;
p)    Întocmește procese verbale de predare/primire pentru arhiva universității și a                    serviciului Diplome
q)    Asigură circuitul informațional între studenți și facultate prin avizier, internet, telefon și secretariat;
r)    Editează cataloagele și centralizatoarele pentru fiecare sesiune;
s)    Primește și distribuie studenților temele de licență/disertație;
t)    Primește cererile de licență / disertație și fișele de lichidare pentru studenții înscriși la examenul de finalizare studii;
u)    Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea facultăţii, privind situaţia şcolară studenţilor.

SFERA DE RELAŢII:
a)    De subordonare: Secretarul şef al facultăţii, Direcția Școlaritate SNSPA şi conducerea facultăţii;
b)    Funcţionale cu: departamentele facultăţii, serviciile SNSPA.
COMPETENŢE:
Dreptul de semnătură a următoarelor documente:
a)    Registre matricole;
b)    Cataloage (numai pentru conformitatea listei studenţilor înscrişi în catalog cu  situaţia existentă în registrul matricol);
c)    Adeverinţe student;
d)    Situaţii şcolare parţiale sau complete;
e)    Carnete de student şi legitimaţii de transport (pentru viză).
RĂSPUNDERI:
•    Buna desfăşurare a activităţii de secretariat;
•    Legalitatea, exactitatea şi promptitudinea lucrărilor efectuate de secretariat.


Tematica de concurs pentru proba scrisă

1)    Principiile care guvernează învăţământul superior din România
2)    Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România
3)    Organizarea studiilor universitare în România
4)    Promovarea calităţii în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţifică în România
5)     Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor
6)    Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior
7)    Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA
8)    Structura organizatorică şi conducerea SNSPA
9)    Asigurarea calităţii în SNSPA
10)    Resursele umane şi materiale ale SNSPA
11)    Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA
12)    Regulamentul studenţilor în SNSPA
13)    Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate
14)    Criterii, standarde şi indicatori de performanţă de evaluare pentru obţinerea acreditării unui program de studii
15)    Raportul de autoevaluare pentru programe ID şi IFR (conţinut)

Bibliografie recomandată:
•    Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională
•    Carta SNSPA
•    Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
•    Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA
•    Regulament privind sistemul de alocare a creditelor transferabile
•    Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, Partea I (Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii de licenţă şi de masterat), Partea a V-a (Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ la distanţă) şi Partea a VI-a (Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin învăţământ cu frecvenţă redusă) (ARACIS, 2010)

Tematică probă practică
1.    Organizarea fişierelor: directoare, lucrul cu fişierele, tipărire
2.    Procesare text: crearea unui document, formatare, obiecte, mail merge, pregătirea imprimării
3.    Informaţie şi comunicare: navigarea pe internet, poşta electronică
4.    Calcul tabelar: lucrul cu foi de calcul, formule şi funcţii
5.    Baze de date: utilizarea aplicaţiei Microsoft Access

Bibliografie (opţional pot fi folosite şi alte manuale):

•    Vrabie Cătălin, Elemente de IT pentru administraţia publică (vol.1 şi 2), Pro Universitaria, 2013
•    ECDL România, Utilizarea calculatorului in 7 module – ECDL Complet, 2012


Calendarul desfăşurări concursului :
-04.08-18.08.2016 înscriere la concurs
-24.08.2016 – 26.08.2016 verificarea dosarelor de concurs
-08.09.2016  proba scrisă
-09.09.2016 proba practică- calculator
-12.09.2016  interviu

Comisie de concurs:
Lect.univ.dr. Rădulescu Crina – Prodecan FAP
Suciu Ana – secretar şef
Emil Tăbăroiu- Informatician (proba practică)
Pătru Steluţa- Director Resurse Umane- Salarizare

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluța.