2 posturi contractual vacante, de bibliotecar IA (S), pe perioadă determinată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 2 posturi contractual vacante, de bibliotecar IA (S),  pe perioadă determinată.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de ocupare a postului

 • Experienţă minimum 10 ani în domeniu/lucru în bibliotecă;
 • Studii de specialitate biblioteconomie;
 • Cunoştinţe în dezvoltarea colecţiilor, evidenţa, organizarea şi reflectarea colecţiilor în cataloage tradiţionale şi online, comunicarea colecţiilor , statistică de bibliotecă;
 • Experienţă în prelucrea documentelor în regim informatizat ( Standardul UNIMARC/MARC21);
 • Experienţă în căutarea şi regăsirea informaţiei în bazele de date ştiinţifice abonate prin consorţiul AnelisPlus;
 • Experienţă de lucru în sisiteme integrate de bibliotecă;
 • Vorbitor limba engleză/ franceză –cu certificat.

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Fişa postului, aici.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 20.02.2017-14.03.2017
Verificarea dosarelor de concurs: 16.03.2017-17.03.2017
Proba scrisă:20.03.2017
Interviu:21.03.2017

BIBLIOGRAFIE

Legislaţie

Lucrări ştiinţfice

 • TÎRZIMAN, Elena. Biblioteca modernă. Rolul și funcțiile bibliotecii contemporane. În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I, Cap. 1. Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 23-33.
 • REGNEALĂ, Mircea. Dezvoltarea colecțiilor. În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I. Cap. 2. Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 227-233; 253-259.
 • POPESCU, Cruistina. Evidenţa, gestionareaşiorganizareacolecţiilor.În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I. Cap. 3.Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 314-361
 • DUMITRĂȘCONIU, Constanța. Catalogare. În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I. Cap. 4. Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 365-593
 • DUMITRĂŞCONIU, Constanţa. Unimarc bibliografic între teorie şi practică: ghid pentru catalogatori.Bucureşti: Editura ANBPR, 2016
 • UNIMARC TO MARC21 CONVERSION CHARTS (IN SEQUENCE BY UNIMARC FIELD) (Field 200 to 545). https://www.loc.gov/marc/unimarctomarc21_2xx5xx.pdf ; https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd100.html
 • REGNEALĂ, Mircea ; POPESCU, Cristina. Comunicarea colecțiilor. În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea II. Cap. 3.1.2 .Bucureşti: Editura ABR, 2016, p. 376-442
 • REGNEALĂ, Mircea. Împrumutul de publicaţii. În: Studii de biblioteconomie. Constanţa: ExPonto, 2001, p. 297-307
 • OSTAFE, Doina. Informatizarea bibliotecilor. În:  Tratat de biblioteconomie, coord. Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I, Cap. 1. Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 65-110
 • OSBORNE, Holly M. ; COX, Andrew. An investigation into the perceptions of academic librarians and students towards next-generation OPACs and their features. In: Program, 2015, Vol. 49, Issue 1, p. 23 – 45. [online]. Disponibil la: http://dx.doi.org/10.1108/PROG-10-2013-0055
 • JURUBIȚĂ, Gabriela. Baze de date ştiinţifice. În: Tratat de Biblioteconomie, coord.Regneală, Mircea, Vol. II, Partea I, Cap. 2.1.2.2. Bucureşti: Editura ABR, 2014, p. 218-227.
 • ERICH, Agnes. Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizării resurselor electronice. În:  Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, p. 65-74 http://www.lisr.ro/17-erich.pdf
 • DRAGOMIR, Voichita. AnelisPlus. Portal si Depozit National. Acces mobil si creare cont. Bucuresti: BibliotecaCentralaUniversitara "Carol I", 2016. http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/536
 • OSTAFE, Doina. Catalog national partajat: soluţii posibile.Lucrare prezentată la Secţiunea Informatizare-Digitizare din cadrul ABR, la BibliotecaNaţională a României, 2015. Disponibil pe Internet la: 2015 Lucrările secțiunii Informatizare
 • GHEORGHE, Simona. Soluţii integrate pentru biblioteci: implementarea sistemului RFID. În: Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, Nr. 15/2011. http://www.lisr.ro/15-gheorghe.pdf

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru