Post contractual vacant, de administrator financiar, pe perioadă determinată de 1 an, în cadrul Direcţiei RU- Salarizare

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de administrator financiar,  pe perioadă determinată de 1 an.

Selectia dosarelor pentru concursul de ADMINISTRATOR FINANCIAR (S) din cadrul Direcţiei RU-Salarizare din data de 29.05.2017 care se va sustine in Str.Povernei , nr. 6, la ora 9:

  • MANEA ELENA – Admisă

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului

  • Studii superioare economice
  • Vechime în învăţământul superior (salarizare) > 15ani


Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului

  • Înscriere la concurs: 04.05.2017- 22.05.2017
  • Verificarea dosarelor de concurs: 25.05.2017-26.05.2017
  • Proba scrisă:29.05.2017
  • Interviu:30.05.2017

Bibliografie

Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
Legea - cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011;
H.G. nr. 614/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016;
O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
H.G. nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
H.G. nr. 935/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 582/2016;
O.U.G. nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015;
Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii – cadru nr. 284/2010;
Legea nr. 250/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 20/2016;
H.G. nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4, alin (3) din O.U.G. nr. 57/2015cu modificările și completările ulterioare;
O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
O.U.G. nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
O.U.G. nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015
O.U.G. nr. 17/2017privind unele măsuri în domeniul învățământului.


Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137

Persoana de contact: Steluța Pătru