Post contractual vacant, de Auditor, pe perioadă nedeterminată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant scos la concurs, de Auditor, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
Studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Certificat de atestare ca auditor intern de către MFP
Vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani
Efectuarea unor specializări în domeniul postului constituie avantaj
Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică a acestuia
Cunoştinţe de operare calculator Word, Excel

Atribuţii
Elaborează proiectul planului anual de audit public intern
Efectuează activităţi de audit public intern
Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de auditor
Urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate
Elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern
Raportează ordonatorului de credite eventualele nereguli şi  prejudicii constante

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului
          Înscriere la concurs: 28.06.2017-11.07.2017
          Verificarea dosarelor de concurs: 12.07.2017-14.07.2017
          Proba scrisă:20.07.2017
          Interviu:21.07.2017


Bibliografie
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III-învăţământul superior , Titlul IV – statutul personalului didactic - capitolul II – statutul personalului didactic şi de  cercetare din învăţământul superior
Carta SNSPA
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificări
H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
Ordin MFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
Ordinul MECT nr.5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Comisie concurs
Director Control Intern  Mureşan Mariana
Director Gen.Administrativ Adjunct Economic  Chirica Oana
Director RU-Salarizare  Pătru Steluţa

Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru