Post contractual vacant, de expert,în cadrul Centrului de Studii Israeliene, pe perioadă determinată de 1 an

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de expert,în cadrul Centrului de Studii Israeliene, pe perioadă determinată de 1 an.


Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
Studii superioare în domeniul umanistic, social-politic;
Titlul de doctor va fi considerat un avantaj;
Cunoașterea perfectă a limbii engleze;
Cunoașterea altor limbi străine va fi considerat un avantaj;
Experiență în scrierea de proiecte și recrutare de fonduri va fi considerat un avantaj
Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
•    Proba scrisă
•    Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 01.08.2017-14.08.2017
Verificarea dosarelor de concurs: 23.08.2017-24.08.2017
Proba scrisă:04.09.2017
Interviu:05.04.2017

Bibliografie
Lucrari generale
Shindler, Colin ,  A History of Modern Israel, Cambridge, 2013
Studii
Babes Adina,  ” Integration Patterns of Romanian Immigrants in the IsraeliSociety: Socio political Aspects” in The Romanian Journal of Society and Politics, 2013, June,   (in continuare RJSP,  p 91-120
Bolborici, Ana Maria,Diplomatia Uniunii Europene si criza din Orientul Mijlociu la inceputul secolului al XXI-lea, Institutul European, 2016
Castaldini, Albert, Vocatia politica a israelului, Hasefer, 2008 (in special, cap. 4 (pp. 121-191)
Kusai, Haj Yehia, “Higher Education among Arab Students from Israel” In RJSP, , 2013, June,  pp. 37-54
Olmert, Josef,”Jabotinski-Begin-Liberman: The Changing Face of the Likud Party” in RJSP, Junie 2014, pp.137-152
Rotman, Liviu,” A New Academic Structure ....” in RJSP I, 2013, June, pp. 5-7
Teclean Cezar, Dimensiunile actuale ale conflictului arabo-israelian, Iasi, 2014
Vago, Raphael,  “Israel-Diaspora Relation: Mutual Images, Expectations, Frustations” in RJSP, 2013, June, pp.79-90
OBS: RJSP: The Romanian Journal of Society and politics.


Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Resurse Umane (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru