2 posturi de Bibliotecar

În conformitate cu prevederile H.G nr.286/2011, Legea nr.53/2003, Codul Muncii, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art.250, Şcoala Natională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 2 posturi de Bibliotecar (s).


Cerinţele postului
for sleep Zyprexa together take and 5mg of ambien together is there any codeine in vicodin for sleep injection msds. Does make you trip taking It is a nearly white powder almost insoluble in water. Each (lorazepam) tablet, to be taken orally, contains 0.5, 1, or 2 of lorazepam.is the brand name for 30 mg ambien, a drug thats used to treat insomnia. Insomnia is a sleep disorder that makes it difficult for you to go to sleep, stay asleep Real Amberen Reviews. 400+ unbiased Amberen reviews from real women. I also like the remedy. In the past 6 months my legs have been bothering me. -studii superioare de lungă durată cu dipolmă de licenţă recunoscută de MECTS
-studii de specialitate biblioteconomie
-cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de învăţământ
-cunoştinţe de operare calculator Word,Excel
-să nu fi suferit  condamnări penale
-abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, abilitate, iniţiativă.

Calendarul desfăşurării concursului:

24.09.2014-07.10.2014    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul resurse umane şi verificarea documentelor din dosar
07.10.2014-13.10.2014    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
24.10.2014                     Susținerea probelor de concurs

    
Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane.

Bibliografie:

- Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, actualizată în MOF, partea I din 11 martie 2013
- Legea Educației Naţionale nr.1/2011
- Carta SNSPA
- Regulamentul intern al bibliotecii SNSPA

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
-    Diploma de licență cu foaia matricolă din care să reiasă disciplinele de specialitate
-    Curs de inițiere în biblioteconomie
-    Cerere de înscriere la concurs
-    Copie duă cartea de identitate
-    Curriculum vitae
-    Copie carnet de muncă, adeverință care atestă vechimea în muncă
-    Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
-    Cazier judiciar

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per definire la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.