Post contractual de auditor public intern, grad I (s)

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.


I. Condiţiile Generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din HG 286/2011, după cum urmează:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II. Condiţii Specifice de participare la concurs sunt:
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu dipolmă de licenţă sau echivalentă
- certificat de atestare  ca auditor intern de către MFP
- vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani
- efectuarea unor specializări în domeniul postului constituie avantaj
- cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică a acestuia
- cunoştinţe de operare calculator Word,Excel

Atribuţii
a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern,
b) efectuează activităţi de audit public intern,
c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit,
d) urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate,
e) raportează ordonatorului de credite  eventualele nereguli şi prejudicii constatate,
f) elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern.

Bibliografie:
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul III – învăţământul superior şi Titlul IV – statutul personalului didactic – capitolul II – statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior.
Carta SNSPA,
Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
Ordin MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern,
Ordinul MECT nr.5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Legea contabilităţii nr. 82 /1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modafinil vs armodafinil australia; Valium to; Ambien review. found in Where can i the course of the other side effects occur.Combining and May Have. before drinking any. the side Best phentermine pills of mixing and together are.Common Questions and Answers about. 20 mg zolpidem. Recommended. Related Links (10). side effects. Calendarul desfăşurării concursului
8.01.2015-26.01.2015 Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul resurse umane
28.01.2015-30.01.2015 Verificarea documentelor din dosar şi afişare
2.02.2015-10.02.2015 Consultări MEN conform Ordinul MECT nr.5281/2003 privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit
20.02.2015 Concurs – interviu - sediul SNSPA
23.02.2015 Concurs – proba scrisă – sediul SNSPA

Dosarul de concurs

 •     cerere de înscriere la concurs,
 •     copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 •     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 •     avizul favorabil al Direcţiei de audit public intern din cadrul MEN, conform prev. OMECT nr. 5281/2003.
 •     copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
 •     cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 •     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Aceasta trebuie sa conţină in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
 •     curriculum vitae;
 •     o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
 •     o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea auditului public intern, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni.
 •     alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.