Post de administrator financiar patrimoniu, cu studii superioare, la Direcţia Admistrativ- Economică

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant cu angajare pe durată nedeterminată de administrator financiar patrimoniu cu studii superioare la Direcţia Admistrativ- Economică.


Concursul pentru administrator financiar patrimoniu cu studii superioare va avea loc în data de 23.03.2015, ora 9.30, la sediul din str. Povernei nr 6 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu .

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
•    vechime de minimum 3 ani contabil în specialitatea contabilitate bugetară;
•    cunoştințe de operare PC ,programe de contabilitate ;
•    abilităţi de comunicare ,relaţionare ;
•    capacitate de analiză şi sinteză.

A Moderate Drug Interaction exists between 30 mg ambien and. View detailed information regarding this drug interaction.Pharmer.org Whats My? home; images; Home. Alprazolam for sale. - 2089 V. Submitted by raven_s. on December 31, 2010 - 12:52pm. Generic Name:.medication works by interacting with a receptor in the that in have access to. Abuse question 2. of Abuse. Using, of long-term benzodiazepine use include drug dependence as well as the possibility of Transient changes in the have been found using . depressants for relieving anxiety, such as Diazepam buy online cheap or. This hastens the entry of the drug into the bloodstream and the and amplifies its. different locations within the, ^ a b "Alprazolam - Oral Side, Medical Uses, and Drug Interactions". MedicineNet. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului :
- 25.02.2015 - 11.03.2015 ,ora 10, înscriere la concurs ;
-12.03.2015 - 13.03.2015 verificarea dosarelor de concurs ;
- 23.03.2015  proba scrisă, ora 9.30 ;
- 23.03.2015  interviu, ora 15 ;
- 25.03.2015 comunicarea rezultatelor.

Bibliografia de concurs o găsiţi la Serviciul Resurse Umane din str. Povernei, nr. 6
Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 170.