3 posturi vacante la Catedra UNESCO pentru Politici în Știinţă și Inovare

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 3 posturi vacante cu angajare pe durată nedeterminată de:

1. Expert foresight, politici CDI și învățământ superior

Cerințe:

  • Experiență minim 5 ani în:  (1) analiza și dezoltarea politicilor publice în CDI și IS și în (2) coordonare, implementare exerciții de foresight sistemic.
  • Publicații științifice și/sau contribuții la documente strategice relevante

Bibliografie:
The Handbook of Technology Foresight, Concepts and Practice, Edward Elgar, 2008
Foresight: The Art and Science of Anticipating the Future, Routledge, 2009
Strategic Foresight: A New Look at Scenarios, Alfred Marcus, 2009
Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education, Praeger, 2002

2. Expert sociologia științei, capital intelectual și analiza scientometrică
Cerințe:

  • Experiență minim 5 ani în proiecte de cercetare în domeniul managementului CDI la nivel de sistem.
  • Publicații științifice în domeniile sociologiei științei, capitalului intelectual și analizei scientometrice.
  • Cunoștințe practice de analiză scientometrică și măsurare a capitalului intelectual din organizații de cercetare (cercetare cantitativă).
  • Utilizarea de instrumente software dedicate analizei scientometrice.

Bibliografie:
Modern Sociological Theory, 7th edition, McGraw-Hill, 2008,
Comprehensive Intellectual Capital Management. Step-by-Step, John Wiley & Sons, 2003
Intellectual Capital: The new wealth of organization, Doubleday, 1998
National Intellectual Capital, Springer, 2011
Analiza automata a discursului, Editura Academiei Romane, 2013

3. Expert participare publică și politici comparate
Cerințe:

  • Experiență didactică și de cercetare minim 5 ani în științele politice și ale  comunicării
  • Publicații științifice relevante pentru domeniu (participare publică și politici comparate)
  • Experiență în proiecte finanțate prin programe europene
  • Experiență minim 3 ani în domeniul analizei socio-politice

Bibliografie:  
Politica comparată astăzi, Gabriel Almond, Bingham Powell, Russell Dalton Jr, Kaare
Strom, Institutul European, 2009
Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and Community in the
Development of Public Policy, Bruce Smith, Public Health Branch Atlantic Regional
Office Health Canada, 2003
Cum funcţionează democraţia?, Robert Putnam, Polirom, 2001

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

, with the name of Prescribed phentermine, is essentially indicated for obesity management, which would include the promotion and maintenance of weight loss. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.   cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae.

Calendarul de desfaşurare a concursului:

30.03.2015 – 09.04.2015 – înscrierea la concurs
15.04.2015 – 17.04.2015 – verificarea dosarelor
29.04.2015 – proba scrisă la ora 13.00
30.04.2015 – interviul la ora 10.00

Dosarele se depun la sediul din strada Povernei nr.6, sector 1, etajul 1, camera 102.
Concursul de va desfăşura la sediul din bulevardul Expoziţiei nr.30 A, sector 1.