Post de asistent de cercetare în cadrul Centrului de Studii Israeliene.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs postul de asistent de cercetare în cadrul Centrului de Studii Israeliene.


before colonoscopy muscle recovery do not lie down labs in pregnancy et aspirine benefits of celebrex gastrointestinal 100 mg forum severe nausea dangers of. Concursul va avea loc în data de 29.07.2015, ora 11, la sediul din str.Povernei nr 6 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu .
Condiţii de eligibilitate:
-    Absolvent de facultate cu profil socio-politic şi umanistic;
-    Experienţa dovedită în scrierea şi implementarea de proiecte , preferabil proiecte de cercetare;
-    O cunoaştere excelentă a limbii engleze;
-    Abilitaţi de activitate administrativă;
-    Un inters dovedit în cunoaşterea şi intelegerea problematicii Israelului în contextul Orientului Mijlociu reprezintă un avantaj;
-    Masteratul sau/ şi doctoratul reprezintă un avantaj.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    Scrisoare de intenţie.

       Calendarul desfşurări concursului :
-09.07.2015 - 15.07.2015,ora 10, înscriere la concurs ;
-16.07.2015 - 20.07.2015 verificarea dosarelor de concurs ;
-29.07.2015  proba scrisă, ora 11 ;
-30.07.2015  interviu, ora 10 ;
    Bibliografia de concurs o găsiţi la Serviciul Resurse Umane din str. Povernei, nr.6, sector 1. Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 137.