Imprimă această pagină

Post vacant cu angajare pe durată determinată de Administrator patromoniu cu studii superioare în cadrul Direcţiei Tehnic, Investitiți și Achiziții Publice

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant cu  angajare pe durată determinată de Administrator patromoniu  cu studii superioare în cadrul Direcţiei Tehnic, Investitiți și Achiziții Publice.

Concursul pentru Administrator patromoniu  cu studii superioare va avea loc în data de 24.08.2015, ora 09.30, la sediul din str. Povernei nr 6 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu .
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
•   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;
•   atestate/certificate/adeverinţe în domeniul achiziţiilor publice
•    vechime de minimum 3 ani  în achiziții publice;
•    cunoştințe de operare PC , programe de contabilitate;
•    abilităţi de comunicare, relaţionare;
•    capacitate de analiză, sinteză, de a face faţă unor situaţii dinamice şi de a respecta termenele limită;


Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Calendarul desfăşurări concursului :
- 27.07.2015 -04.08.2015 , înscriere la concurs ;
- 05.08.2015 -10.08.2015 verificarea dosarelor de concurs ;
- 24.08.2015  proba scrisă, ora 9.30 ;
- 24.08.2015  interviu, ora 13.00;
- 26.08.2015 comunicarea rezultatelor.

Bibliografia de concurs o găsiţi la Serviciul Resurse Umane din str. Povernei, nr. 6, şi pe site-ul universităţi.

Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 170.


Bibliografie:
-    LEN 1/2011 cu modificările ulterioare
-    OUG nr. 34/2006 modificările ulterioare
-    Legislaţie aplicabilă, complementar1 OUG nr. 34/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările ulterioare:
-    HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, completată prin HG nr. 1337/2006 şi HG NR. 834/2009;
-    HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006;
-    HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor ordonanţei în derularea procedurilor de achiziţie în sistemul electronic;
ACTE NORMATIVE CU RELEVANŢĂ ÎN ACHIZIŢII PUBLICE
-    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
-    Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
-    Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare;
-    Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.