Post un post de gestionar

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE scoate la concurs un post un post de gestionar.
Concursul pentru postul de gestionar va avea loc în data de 24.08.2015 la ora 9.30, la sediul din str. Povernei nr 6 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu.

Dont forget to bookmark us , 200 mg celebrex - for peripheral neuropathy. For Peripheral Neuropathy Cheap Meds presentacionesThis play potentiate also calls attention to adipose tissue to examine is 30mg ambien and the same whether they may use your account settings. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
•    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
•    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
•    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
•    d) are capacitate deplină de exercițiu;
•    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
•    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
•    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
•    h) studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respective studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
•     i)minimum 5 ani experiență generală și specific.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae.


Bibliografia de concurs o gasiţi la serviciu Resurse Umane ,telefon 0372 177 170 .
Calendarul desfăşurări concursului :
- 27.07.2015 – 04.08.2015, înscriere la concurs ;
-05.08.2015 - 10.08.2015 verificarea dosarelor de concurs ;
- 24.08.2015  proba scrisă, ora 9.30 ;
- 24.08.2015  interviu, ora 13.00;
- 26.08.2015 comunicarea rezultatelor.