Post expert I în cadrul Departamentului de Consiliere şi Orientare Profesională

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post expert I în cadrul Departamentului de Consiliere şi Orientare Profesională.


Condiţii generale de ocupare a postului:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

  • Doctorat Pedagogie;
  • Vechime în învăţământul superior- minim 2ani;
  • Vechime în muncă -minim 5ani;
  • Limbi straine –engleză.

Calendarul desfăşurării concursului:
14.09.2015-24.09.2015    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
24.09.2015-28.08.2015    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
30.09.2015    Proba scrisă
01.10.2015    Interviu

Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Bibliografie pentru concursul privind un post de expert I la Centrul de Consiliere și Orientare Profesională din SNSPA

1.    Legea Educației Naționale, nr. 1/2011
2.    Ordinul Ministrului Educației Naționale  nr. 650 din 19 noiembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România
3.    Codul etic şi Standardele de calitate în consilierea carierei, Institutul de Științe ale Educației București, 2004
4.    Mihai Jigău, Consilierea carierei. Compendiu de metode și tehnici, Institutul de Științe ale Educației București, 2006
5.    Mihai Jigău, Consilierea carierei. Un model deschis și flexibil, Institutul de Științe ale Educației București, 2005
6.    Ana-Maria Dima, Rolul Centrelor de Consiliere și Orientare în Cariera în Dimensiunea Socială a Procesului Bologna, Editura Afir, București, 2009
7.    Viorel Rotilă, Ghid de bune practici și povești de succes în domeniul ocupării și formării profesionale, Editura Sodalitas, Galați, 2012
8.    ANOSR, „Serviciile de consiliere și orientare în carieră – Perspectiva studenților”, 2014
9.    Institutul de Științe ale Educației, Folosirea tehnologiilor informației și comunicării în consiliere: competențe și formarea practicienilor, București, 2005
10.    Orientarea școlară și profesională a tinerilor rezidenți în zone defavorizate socio-economic și cultural, Institutul de Științe ale Educației București, 2006

Informaţii suplimentare la telefon 0213180897 interior 2547.