Post expert I în cadrul Centrului de Studii Europene

click here Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post expert I în cadrul Centrului de Studii Europene.

http://www.salles-online.com/mz/binary-options-99
cos è il trading online Condiţii generale de ocupare a postului
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

demo su iq option bonus senza deposito opzioni binarie Condiții specifice:
•    Să fie doctor în Științe Politice sau Relații Internaționale
•    Să aibă competențe lingvinstice în limba engleză și franceză

http://www.acte-auto.online/my/post-6241
Bibliografie:

trading online e opzioni 1.    “A Secure Europe in a Better World”, The European Security Strategy, 12 December 2003, Brussels
2.     “Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Wider Europe — Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours” COM(2003)104 final
3.    Lisbon Treaty, 17 December 2007
4.     “Strategia de Securitate Naţională a României România Europeană,- România Euroatlantică: pentru o viaţă mai bună într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă, 2007,
5.    Barbulescu, Iordan Gheorghe. ”Uniunea Europeană: de la naţional la federal”  (Bucharest: Tritonic, 2005)
6.    Barbulescu, Iordan Gh., Noua Europa-Identitate si Model European, Iasi, Polirom, 2015
7.    Cini, Michelle, “Intergovernmentalism” in Politics in European Union, Michele Cini, Oxford University Press, Oxford, 2007
8.    Cioculescu, Serban Filip; Motoc, Iulia (coord), Manual de Analiza a Politicii Externe, (Hors Collection, Polirom Iasi, 2010)
9.    Durkheim, Emile, Professional Ethics and Civic Morals, (Routledge, London, 1992)
10.    Griffiths, Martin, Relatii internationale : scoli, curente, gânditori. (Bucuresti: 2003 Ziua)
11.    Kissinger, Henry Diplomacy (US: Simon & Schuster Publishing House, 1994)
12.    Miroiu, Andrei; Ungureanu  Radu-Sebastian Manual de relatii internationale, (Iasi: Polirom, 2006)
13.    Moravcsik, Andrew. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. (Ithaca: Cornell University Press, 1998)
14.    Moravcsik, Andrew and Vachudova, Milada Anna, “National Interests, State Power, and EU Enlargement”, East European Politics and Societies, Vol. 17, No. 1, 2003
15.    Morgenthau, Hans, “Politics among Nations the Struggle for Power and Peace”, 1948, Alfred A. Knopf
16.    Nye, Joseph S., “Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History”, (Longman: 2008, 7th Edition)
17.    Wallace, Helen. William Wallace, Mark A. Pollack (coords). Elaborarea politicilor in Uniunea Europeana. Bucuresti : Institutul European din Romania, 2005
18.    Thomas, Daniel C. (ed.), “Making EU Foreign Policy- National Preferences, European Norms and Common Policies”, 2011, Basingstoke: Palgrave Macmillan
19.    Grix, Jonathan, “The Foundations of Research” (Palgrave Macmillan: 2010,2nd edition)
20.    Sarantakos, Sotirios, “Social Research” (Palgrave Macmillan:2012, 4th edition)

click http://decowin.be/mw/68/binre-optionen-erklrung.html binäre optionen erklärung Calendarul desfăşurării concursului
28.09.2015-07.10.2015    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
08.10.2015-10.10.2015    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
14.10.2015    Proba scrisă
15.10.2015    Interviu

stokpaier http://www.ixiasoluciones.com/mw/barre-pvc-vendita-on-line Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

go site Bibliorafia şi condiţiile specifice posturilor le găsiţi la Serviciul Resurse Umane din Str.Povernei, nr. 6.
Informaţii suplimentare la telefon 0372177137  interior 2547.