Post de expert consultant în cadrul Rectoratului SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post de expert consultant în cadrul Rectoratului.

Could Arthralgia? We studied 8,186 users who have side Buy valtrex drug from FDA and social media. Among them, 175 have arthralgia. See what we foundside effects and benefit for. me from to I also take prescription. the Propecia buy would reverse a few days or.: insufflated: Pharms - How to get prescribed to xanax (ground crushed) T+ 1:00: 5.0: - in full effect, about to find and open up a 5mg capsule of sonota.Consumer ratings reports for. Includes 887 patient rankings on scale of 1-5, comments, side effects, dosage, sex, age, time taken. Page 1 of 15 Condiţii generale de ocupare a postului:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
-absolvent studii universitare economice, master in domeniul economic si doctorat in economie;
-experienta in domeniul financiar min 5 ani
-experienta in invatamant mai mare de 1 an
-cunostiinte de limbi straine : lb.engleza
-cunostiinte operare PC

Calendarul desfăşurării concursului:
05.01.2016-14.01.2016    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
15.01.2016-19.01.2016    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
28.01.2016    Proba scrisă
29.01.2016    Interviu

Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Bibliografie

 • Carta SNSPA;
 • Legea contabilității 82/1991, actualizată;
 • Legea 500/2002 privind finanțele publice;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • OG 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive;
 • ORDIN   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • ORDIN   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • ORDIN   Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Regulamentul de organizarea si functionare a SNSPA;


Informaţii suplimentare la telefon 0372177137  interior 2547.