Post de expert consultant în cadrul Rectoratului SNSPA

operazioni binarie truffa o realtà Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post de expert consultant în cadrul Rectoratului.

http://citrusfx.com/bw/95/1648.html site diventaretrader.com broker opzioni binarie Condiţii generale de ocupare a postului:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

i migliori siti dedicati alle opzioni binarie Condiţii specifice:
- absolvent studii universitare tehnice
- postuniversitare in domeniul comunicarii si relatiilor publice
- doctorat in stiintele comunicarii;
- experienta in invatamant mai mare de 10 ani
- cunostiinte de limbi straine : lb.engleza
- cunostiinte operare PC

si puo fidare su autpzione binarie Calendarul desfăşurării concursului:
05.01.2016-14.01.2016    Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
15.01.2016-19.01.2016    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
28.01.2016    Proba scrisă
29.01.2016    Interviu

binäre optionen chartanalyse Dosarul  de concurs trebuie să conţină
a.    cererea de înscriere adresată Rectorului SNSPA;
b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g.    curriculum vitae;
h.    o scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
i.    alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

autoopzioni binarie  

demo trade opzioni binarie Bibliografie

 • Carta SNSPA ;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității 82/1991, actualizat;
 • Legea 500/2002 privind finanțele publice;
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • OG 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive;
 • ORDIN   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • ORDIN   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • ORDIN   Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Regulamentul de organizarea si functionare a SNSPA;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • Legea 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • Legea nr.554/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privin liberul acces la informatiile de interes public ;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , cu modificarile si completarile ulterioare.

http://core94.com/mp/593/trading-online-con-1-euro.html trading online con 1 euro
siti per opzioni binarie deposito minimo 5
Informaţii suplimentare la telefon 0372177137  interior 2547.

binary option hedging strategy Bibliografie

negoziare valuta online Carta SNSPA ;

Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

http://www.evcilbahce.com/bb/107/trading-in-opzioni-binarie-diletta-girotto-download.html trading in opzioni binarie diletta girotto download Legea contabilității 82/1991, actualizat;

Legea 500/2002 privind finanțele publice;

Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

OG 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive;

ORDIN   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

ORDIN   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

ORDIN   Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

Regulamentul de organizarea si functionare a SNSPA;

Ordonanţa de urgenţă nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;


Legea 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

Legea nr.554/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privin liberul acces la informatiile de interes public ;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , cu modificarile si completarile ulterioare.