Post vacant de bibliotecar I (S) în cadrul Departamentului Servicii pentru Comunitatea Universitară

http://yogastlouis.com/oq/69/opzioni-binarie-americane.html opzioni binarie americane Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  1 post vacant  de bibliotecar I (S)  în cadrul Departamentului Servicii pentru Comunitatea Universitară.

click here

go
Concursul pentru postul de  bibliotecar I (S)  va avea loc în data de 29.02.2016 şi va consta intr-o probă scrisă şi un interviu .
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

http://coconutcharcoalindonesia.com/mqr-4841

http://www.pettigna.com/me/292/strategia-guadagno-60-secondi-iq-option.html strategia guadagno 60 secondi iq option Condiții specifice:

http://yogastlouis.com/oq/82/opzioni-binarie-strategia-a-1-ora.html opzioni binarie strategia a 1 ora
  • absolvent cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul
  • studii superioare

guide binary option Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

go to link

get link Bibliografie
1.    Legea Educației Naționale, nr. 1/2011
2.    Legea Bibliotecilor Nr. 334 din 31 mai 2002, republicată
3.    Carta SNSPA
4.    Regulamentul intern al bibliotecii SNSPA
5.    L. Candela, A. Nardi,  The Digital LibraryReference Model, The FP7 Project Report, 2010;
6.    Agnes Erich,”Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizarii resurselor electronice”, in Studii de Biblioteconomie si Știinţa Informării, nr. 17, 2013, pp. 65-74;
7.    Mircea Regneală, „Funcțiile bibliotecilor publice in societatea contemporană”, in  Studii de Biblioteconomie si Știinţa Informării, nr. pp. 15-25;

go site Calendarul desfăşurări concursului:
-01.02.2016 - 09.02.2016 înscriere la concurs;
-10.02.2016 – 11.02.2016 verificarea dosarelor de concurs;
-29.02.2016 proba scrisă si interviu;

http://www.dr-riffel.de/oo/65/1137.html Informaţii suplimentare la telefon 0372 177 170.