Consilier I (S) pe probleme de afaceri europene şi fonduri structurale

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post vacant de consilier I (S) pe probleme de afaceri europene şi fonduri structurale, pe perioadă nedeterminată,vechime în muncă >10 ani, experienţă managerială >10 ani.

Concursul va consta într-o probă scrisă şi un interviu.  

Condiţii generale de ocupare a postului:

 • studii superioare, în domeniul Relaţiilor Internaţionale;
 • experienţă în managementul de proiecte, scriere şi implementare aplicată pe fonduri structurale,programe operaţionale pentru perioada 2007-2013 şi 2014-2020;
 • cunoaşterea limbi engleze, nivel avansat;
 • cunoştiinţe de utilizare PC, nivel avansat ( Word, Power Point, Excel, Internet);
 • experienţă relevantă în domeniu accesări şi derulării de programe finanţate din fonduri europene;
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

     
Calendarul desfăşurării concursului:

06.06.2016-16.06.2016     Depunerea dosarelor de concurs la Serviciul Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosarelor  
17.06.2016-21.06.2016    Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
27.06.2016    Proba scrisă
29.06.2016    Interviu

Informaţii suplimentare la telefon 0372177137, persoana de contact Pătru Steluţa.